Stypendium Prezesa Zarządu ZDZ w Katowicach

Stypendium Prezesa Zarządu ZDZ

w Katowicach!

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

  • uzyskanie średniej ocen 4,75 ze wszystkich obowiązkowych i objętych programem nauczania przedmiotów;
  • uzyskanie co najmniej bardzo dobrej ocena z zachowania;
  • wykazywanie się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej, którą ocenia samorząd uczniowski i rada pedagogiczna;
  • regularnie opłacane czesne i brak zaległości z tytułu tych wpłat.

Czy warto się starać? Pewnie, że warto!

Jesteśmy dumni z tego, że 15. naszych uczniów otrzymało w tym roku wspomniane stypendium! Gratulujemy!